Rijkscoordinatieregeling

Rijkscoordinatieregeling

In de rijkscoördinatieregeling worden de verschillende besluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor een project nodig zijn tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. Dit is een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar . De rijkscoördinatieregeling biedt de rijksoverheid de mogelijkheid om bij projecten van nationaal belang de besluitvorming te coördineren. De bedoeling is de procedures te verkorten en te stroomlijnen, waardoor projecten sneller kunnen worden gerealiseerd.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. Energieprojecten van nationaal belang.

Sommige ruimtelijke projecten zijn niet alleen groot van omvang maar ook heel belangrijk: ze zijn van nationaal belang. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van een gasleiding of de bouw van een elektriciteitscentrale omdat die . Deze regeling is bedoeld om de procedure te versnellen en te stroomlijnen. De Rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren.

Projecten op het gebied van energie-infrastructuur die van nationaal belang zijn, worden gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ). Invoering van deze regeling heeft ten doel de besluitvorming over infrastructuurprojecten voor energie beter te stroomlijnen en te versnellen. Daarnaast worden kwaliteitsverbetering, meer transparantie en meer acceptatie beoogd.

Rijkscoördinatieregeling en -inpassingsplan. Dit alles past bij de benadering .

Met dit wetsvoorstel wordt de rijkscoördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening van toepassing op energie-infrastructuurprojecten van bepaalde productie-installaties voor het opwekken van elektriciteit. RIJKSCOORDINATIEREGELING TEN BEHOEVE VAN HET PROJECT NETVERSTERKING MARNEZIJL. De Minister van Economische Zaken;. In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraa. Het gaat om installaties . Bij dit besluit worden voor de verschillende categorieen energie- infrastructuurprojecten waarop de rijkscoordinatieregeling van toepassing is de besluiten aangewezen die onder de zogenoemde uitvoeringsmodule vallen.

Opdrachtgever: Algemeen. Disciplines: planologie en recht. Rijksinpassingsplan en rijkscoördinatieregeling. Gemeenten beschuldigen Kamp van ondemocratisch proces windpark.

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn stappen naar de rechter omdat ze het niet eens zijn met minister Kamp van Economische Zaken. Hij wil de besluitvorming over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer op nationaal niveau . Dit betekent dat de voorbereiding en bekendmaking van de (ontwerp) besluiten voor de uitvoering van het Programma Stroomlijn wordt . De regeling is bedoeld om bij grote projecten – zoals bijvoorbeeld de aanleg van een gasleiding of de bouw van een elektriciteitscentrale – op een efficiëntere en snellere manier besluiten . Hier treft u de link naar het artikel aan. De energietransitie heeft gevolgen voor het ruimtegebruik in Nederland. Een CO2-arme energievoorziening heeft meer fysieke ruimte nodig dan de .